Oroszország felajánlása Mária Szeplőtelen Szívének

Május 03, 2022
Forrás: fsspx.news

Miként tovább?

Mély örömmel és hálával gondolunk vissza az elmúlt március 25-re, amikor Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában lévő fatimai szobor előtt ünnepélyesen Mária Szeplőtelen Szívének szentelte Oroszországot, amelyhez a világ legtöbb püspöke csatlakozott. Ezzel úgy tűnik, hogy végre - közel száz év után! - A Szűzanya központi követelése, amelyhez ez ország "megváltására" és "megtérésére", valamint a "békére a világban" vonatkozó ígéretét kötötte, végre teljesült.

A Szűzanya (és Lucia nővér, mint szószólója) azonban a követelt felajánlással egy időben többször is megemlíti a hónap első szombatjai jóvátételi áhítatgyakorlatának elismerését és terjesztését az egyházi hierarchia által, mint további követelést. Sajnos, ezt a második kérést eddig csak nagyon hiányosan teljesítették. A korábbi pápák korábbi "hiányos" felajánlásainál minden esetben nyilvánvaló áldás áradt a világra. Isten áldása biztosan nem fog hiányozni a mostani felajánlásból sem. Az azonban, hogy a fatimai Szűzanya ígéretei mikor válnak valósággá, egyelőre valószínűleg az isteni gondviselés rejtélye marad. Az idő majd eldönti. Mindenesetre sürgős gondunk kell, hogy legyen, hogy mindent megtegyünk a Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletének terjesztése érdekében, és mindenekelőtt jó példát mutassunk.

Mária Szeplőtelen Szíve engesztelő áhítatának mély jelentése

A Fatimai Szűzanya minden szavát és tanítását a mennyei bölcsesség ihlette, amelyek világító útjelzők számunkra, emberek számára a mennybe vezető úton, a jelen kor sötétségének közepette. Ez különösen igaz a Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletére. Amikor 1925. december 10-én Pontevedrában megjelent a Legszentebb Szűzanya a Gyermek Jézussal a 18 éves posztulánsnőnek, Lucia nővérnek, részletesebben elmagyarázta a Mária Szeplőtelen Szíve szombati engesztelő szentségimádását, amelyet már 1917. július 13-án kért. Ezzel egy olyan lelkiségi életszabályt adott nekünk, amelyet bölcsességében nem lehet eléggé csodálni, mivel ideális és nagyon konkrét formát ad a mindennapi áhítatos életnek.

A Mária-gyermek ritmusa

Miként Lucia nővér többször is megerősítette, a Szűzanya azt kívánja, hogy a Mária Szeplőtelen Szíve Elsőszombatjának négy jól ismert gyakorlata ne csak havi egyszeri alkalom legyen, hanem a mindennapi áhítatos élet mintájául szolgáljon, és mintegy meghatározza Mária gyermekének imaritmusát. Konkrétan ez a következőket jelenti:

1) A rózsafüzér

A Szűzanya minden egyes jelenésében azt kívánja, hogy imádkozzuk a napi rózsafüzért. Ez a nyomatékos kívánság magától értetődő, szent kötelesség kell hogy legyen számunkra. Ha az Ég is úgy akarja, biztosan megkapjuk a kegyelmet, hogy hűségesen teljesítsük ezt a kívánságot. A legszebb mindig együtt imádkozni a rózsafüzért, amelyhez teljes búcsú jár. Ha más nem lehetséges, akkor a rózsafüzért természetesen fel is lehet osztani és utazás közben vagy napközben imádkozni.

2) Szentáldozás

Az áldozás a Jézussal való egyesülést jelenti, ami a szentáldozásban, de a lelki áldozásban is megtörténik. Aki nem tud naponta részt venni a szentmisén, az a reggeli ima alkalmával könnyen egyesülhet lelkileg az oltárokon lévő áldozati báránnyal, és az engesztelés szellemében felajánlhatja magát Jézusnak, valamint az előttte álló nap munkáját. És ahogy a hálaadásnak szentáldozás után egész nap folytatódnia kell, úgy a lelki áldozást is egész nap követnie kell a rövid hálaimáknak („köszönöm Jézusom, hogy lelkileg egyesülhettem Veled“) és a szeretet cselekedeteinek. Így Jézus valóban állandó és mindig segíteni képes vendégként él a lelkünkben, aki belső sugallataival vezet bennünket, és akihez szívesen betérünk.

3) Szentgyónás

A gyónás alapvető cselekedetei nagyon könnyen válhatnak az esti ima állandó elemeivé: rövid, gondos lelkiismeretvizsgálat, a tökéletes bűnbánat és a szándék megújítása. Ezzel az előfeltétellel nem kell kételkednünk abban, hogy Megváltónk megadja nekünk az Ő könnyü megbocsátását.

4) A rózsafüzér titkainak szemlélése

Sokaknak a szemlélődéssel van a legnagyobb gondjuk! "Inkább imádkoznék három rózsafüzért..." Ezért hat a Szűzanya e kívánsága szelíd felszólításnak, hogy naponta gyakoroljuk a belső imát, ami oly rendkívül értékes. Nincs ebben semmi nehéz: 15 percig kell Jézus és Mária társaságában maradnunk, és életük misztériumaiba pillantani. Az ördög mindent felkínál, hogy távol tartsa a hívőket a belső imától, és így csökkentse az Istennel való életük hatékonyságát. A szemlélődés az az imádság, amely a legmélyebben alkotja az Istennel való baráti érintkezés lényegét: egy szívtől-szívhez szóló beszélgetés, a Szeretett felé tekintés. A szentek bizonyossággal állítják, hogy a belső imát kell művelnünk ahhoz, hogy szentté váljunk. Egyébként sok minden túl felszínes marad, beleértve a rózsafüzért is. El kell mélyülnünk a hit misztériumaiban, meg kell elevenedniük bennünk, életre szóló valósággá kell válniuk.

A Miasszonyunk a jóakaratunkra és egy kicsit a szervezőtehetségünkre is apellál. Mindenkinek meg kell szerveznie a napját - és ahol van akarat, ott van mód -, hogy találjon néhány percet, lehetőleg reggel, hogy csendes imában maradjon őrangyalával, Jézussal és Máriával. Ha az ember nem tudja megoldani a 15 percet, akkor csak egy része is jó!

Azok számára, akik még nem gyakorlottak a szemlélődő imában, egy nagyon egyszerű módszer áll rendelkezésre, az úgynevezett "szemlélődő olvasás", amelyet a következő cikkben részletesebben ismertetünk. Mindenki számára azonban a lelki elvonulás a legjobb imaiskola. "Gyere és győződjél meg róla!" (Jn 1:46) Ez a négy gyakorlat tehát a Szűzanya kinyilvánított akarata szerint alkotja a Mária-gyermek napi ritmusát. Boldogok, akik követik kívánságát! A belső béke és a szív nyugalma - még az élet minden izgalma közepette is - az ő részük lesz. Mária hónapja ösztönözzön bennünket arra, hogy hűségesen teljesítsük Mennyek Királynője kívánságait, és így adjunk Neki minél több örömet!

Papi áldással!
P. Stefan Frey

Mellékelt cikk:

A szemlélődő olvasás

A belső imádságnak ezt az egyszerű módszerét Avilai Szent Teréz különösen kezdőknek ajánlja. Az ember elolvas egy szakaszt (mondatot vagy rövid részletet) egy lelki könyvből, megáll, hogy elgondolkodjék rajta, elmélyüljön a bemutatott természetfeletti igazságban, alkalmazza azt a saját életére, és felébressze az imádat, a hála, a bűnbánat vagy a könyörgés cselekedeteit stb. Ezután továbblép a következő szakaszra. Mindez egy nagyon egyszerű, gyermeki beszélgetés során történik Istennel, a Boldogságos Szűzzel, egy angyallal vagy egy szenttel. Isten nem vár magasan képzett megfogalmazásokat gyermekeitől; a szeretet dadogó szavai elegendőek neki, és örömmel töltik el szívét. Nem mulasztja el megvilágosítani a lelket, hogy a hit élénkebbé és erőteljesebbé váljon.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a napi szemlélődés kezdetben némi leküzdéssel jár. De ne feledjük: Gyakorlat teszi a mestert! És: Ami semmibe sem kerül, az semmit sem ér. Mária ismeri a gyengeségünket, ezért jön a segítségünkre. - Alázatosan kérhetjük őt, hogy legyen velünk imáinkban, imádkozzék bennünk, ossza meg velünk gondolatait, hogy az ő fényében és szeretetével szemlélhessük a misztériumokat. Minden őáltala és őbenne!