Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Február 09, 2023
Forrás: Distrikt Österreich

Főtisztelendő paptestvérek, szerzetestestvérek és nővérek, kedves hívek, barátok és jótevők!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ezzel a szép katolikus köszöntéssel kezdem első levelemet, melyet mint osztrák tartományi elöljáró írok, melyhez jelenleg 6 országban 2 lelkigyakorlatos ház és 38 fília tartozik, ahol apostoli tevékenységet folytatunk. Szívből köszöntöm Mindannyiukat Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon, Szlovéniában és Horvátországban! A katolikus hit ősidők óta olyan egyesítő kötelék ezen országok között, amely egybefogja római szellemiségünket, gazdagon kimunkált kegyességi gyakorlatainkat. Ekként akarunk összefogni mindnyájan e tartományban, hogy közösen dolgozzunk országainkban a Katolikus Egyházért, szeretett Szent X. Piusz Papi Testvérületünkért, az igazi katolikus megújulás művéért.

Mint új tartományi elöljáró fordulok most Önökhöz – Jézus Krisztus nevében jövök Önökhöz és ezt nem tudom jobban hirdetni, mint a fenti köszöntéssel; Ő nem csupán elindítója küldetésemnek hanem célja és vége is, Tőle és Érte vagyok itt. Kizárólag és egyedül az Ő akaratából küldettem Önökhöz mindannyiukhoz, hogy az Ő művén: az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházon munkálkodjam. Jézus Krisztus műve az igazság és kegyelem műve, mert – amint az apostol mondja – „mi láttuk (az ő dicsőségét)… telve kegyelemmel és igazsággal.” (Jn.1,14)

Minden tartományi elöljárónak és végső soron minden papnak ott kell (együtt)működnie ahová Isten helyezte, mindenekelőtt az Igazság isteni művén. Az Ő igéjét kell hirdetnünk, az Igazság Igéjét, az Igét amely „soha el nem múlik” még ha „az ég és föld elmúlnak” is (Mt.24,35). Ez az Ige, melyet az Ő Egyházában örökül hagyott, amely az Igazság oszlopa és alapja. Ezt az Igét kell hirdetnünk még akkor is, ha a világ bolondnak vagy bosszantónak tartja (1Kor.1,18). A Római Katolikus Egyház fia és szolgája vagyok. Az Ő tanítását akarom Isten kegyelméből mindenkor vallani, hirdetni, terjeszteni és védelmezni mert az Egyház tanítása és csakis ez: Jézus Krisztus tanítása egyedül az Igazság Igéje.

Arra kérem Önöket, hogy szolgálatom kezdetétől imádkozzanak értem: papi hűségemért, Isten akaratának való megfelelésemért, a lelkek üdvéért végzett szolgálatomért szeretett Testvérületünkben. Istennek rám bízott mezején, tartományunkban szívesen ültetek és öntözök, de „sem az nem számít, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja” (1Kor.3,7); Isten imáinkat, könyörgő kéréseinket várja „mert Isten az, aki bennetek az akarást és a véghezvitelt egyaránt műveli jóakarata szerint” (Fil.2,13). Isten kegyelme nélkül semmi jót és maradandót véghez nem vihetek szolgálatomban. Ezért az előttem álló időben nagy vigaszomra szolgál, ha bizakodó elvárásom szerint Önök mindannyian sokat imádkoznak értem.

Arra is kérem mindnyájukat, hogy imádkozzanak a teljes Egyházért, különösen a papokért. Ahol csak egy pap különösen nehéz harcot kell vívjon Krisztusért és Egyházáért, ott különös buzgalommal siessenek segítségére az ima legyőzhetetlen fegyverét forgatva. Imádkozzunk tehát mindenek előtt és szüntelenül a papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a katolikus családokért. Imádkozzunk egyházi elöljáróinkért; ne feledkezzünk el állhatatosan imádkozni általános elöljárónkért, Don Davide Pagliarani atyáért, akit ezúton is biztosítok hűségemről és engedelmességemről.

Köszönetnyilvánítás – Ft. Stefan Frey atya, Isten fizesse meg minden fáradozását!

2014 január 25.-én látogattam meg először a tartomány székhelyét Jaidhofot és az akkori tartományi elöljárót, ft. Stefan Freyt, akivel egy egyházmegyés pap barátom ismertetett meg. Ezáltal egyike lehettem annak a nyolc papnak az osztrák tartományból, akiket P. Stefan Frey tartományi elöljáróságának kerek 10 éve alatt szenteltek pappá. Különleges megtiszteltetés számomra, hogy az ő nyomdokaiba léphetek. Teljes odaadással látta el egy ilyen komplex tartományban ezt a végtelenül sok teherrel járó tisztséget, melynek gyümölcsei mindenki számára láthatók: alig tudunk lépést tartani a munkával, annyira növekedésnek indult minden. Deo gratias! (Istennek legyen érte hála!)

P. Stefan Frey 2023 június 29-én ünnepli papi szolgálatának 40. évfordulóját. E jubileumot (idén) Úrnapján, 2023 június 8-án ünnepeljük majd a maga teljes pompájában, katolikus örömmel, melyre már most szeretettel meghívjuk Önöket.

Kedves Ft. P. Stefan Frey, szívből köszönetet mondunk Önnek szeretetéért, hűségéért és odaadásáért, melyért a Szentháromságos Isten jutalmazza meg bőségesen! Tartományunk jó és hűséges papjaként, pásztora és tanítójaként a lelkek szüntelen ostroma és az Egyházért való aggódás munkája közben igen sok áldozatot kellett hoznia – beleértve saját egészsége feláldozását is. Örök hála legyen mindazért, amit országainkért tett! Minden jót és Isten bőséges áldását kívánjuk további papi munkálkodására!

Itt szeretnék szívből köszönetet mondani a tartomány összes szerzetestestvérének- és nővérének is. Az utóbbi hónapok és évek valóban nem voltak egyszerűnek mondhatók; túl kevesen vagyunk ahhoz, hogy minden feladatot megfelelően el tudjunk látni. Kedves testvérek, szerzetestestvérek- és nővérek: az Önök odaadása példás! Maradjunk mindenkor hűségesek és szorgoskodjunk mindenekelőtt a szentmiseáldozatért – minden lelki gondozás az oltártól indul és az oltárhoz vezet vissza. Kellő felkészülés, ünneplés és hálaadás legyen bennünk! Jól tudom, hogy mindenütt sok nehézségen kellett és kell úrrá lenni ezután is. Az elkövetkező hetekben és hónapokban szeretnék minden prioriátust végiglátogatni, hogy személyesen beszélhessek valahány pappal és szerzetessel. Örömmel emlékezem meg Önökről és szándékaikról a szentmisében.

Egy újabb ok a hálaadásra, hogy idén több papi és rendi jublieumot is ünnepelhetünk tartományunkban. Szeretném azonban itt és most újra világosan megismételni, hogy mi is valójában a szent X. Piusz Papi Testvérület valódi feladata és küldetése: ez pedig a katolikus papság, a szemináriumok, a papok, vagyis az egyházmegyék és szerzetesrendek összes papjairól való gondoskodás. Erről van szó; így látta ezt tiszteletreméltó alapítónk, Lefebvre érsek, így szerepel ez kezdettől fogva alapszabályzatunkban melyet az Egyház 1970 november 1.-én ünnepélyesen elfogadott. Ezért elsődleges feladatomnak tekintem, hogy a papokkal és a jövendő hivatásokkal foglalkozzak

Nagyböjt 2023-ban

Néhány nap múlva ismét megkezdődik a nagyböjt szent időszaka. Mostani korunkban az egész küzdő Egyháznak azonnal térdre kellene borulnia és kegyelemért könyörögnie az Úrhoz. Szívből hívom Önöket, hogy éljék meg jól ezen időszak hagyományos katolikus gyakorlatait: a komolyan vett testi böjtöt, a gyóntató atyával megbeszélt több bűnbánati alkalmat, a több imádságot, a bőkezű alamizsnálkodást; imádkozzuk gyakran a keresztutat, a passiót és a csodás Olajfák-hegyi ájtatosságokat; időzzünk gyakran a templomban; gondoljunk a húsvéti szentgyónásunkra, törekedjünk családunk, barátaink és munkatársaink körében is a gyónással kapcsolatos apostolkodásra. Hozzuk el az embereket a gyóntatószékhez, a papokhoz: Krisztushoz! Legyünk nagylelkűek, úgy minden sokkal gyümölcsözőbb lesz.

Én csak egy szegény pap vagyok akinek égő vágya, hogy Mária jó fia legyen. Szilárdan bízom Mennyei Anyámban, és hogy általa minden segítséget megkapok. Nemcsak önmagamat, hanem az egész tartományt ismételten az Ő oltalmába ajánlom. Szívből köszönöm, ha újra imádkoznak értem egy-egy Üdvözlégyet. Végül még egy Máriás-törekvés: maradjunk továbbra is hűségesek az oly fontos „Ausztria imádkozik – Rózsafüzér Ausztriáért” mozgalomhoz, vegyük kézbe a rózsafüzért és imádkozzuk nyilvánosan, bátorítsunk sokakat erre az imádságra!

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Papi áldásommal,

P. Johannes Regele

Jaidhof, 2023 február 2.-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

 

 

Ft. Wilhelm atya, kedves magyarországi Harmadrendiek, kedves hívek, barátok, és jótevők!

Szívből köszöntöm Mindannyiukat és köszönöm az Egyházhoz és a Szent X. Piusz Papi Testvérületünkhöz való hűségüket! Örömmel foglalom bele minden szándékukat az általam bemutatott szentmiseáldozatba.

Remélem, hogy a következő hónapokban eljutok Magyarországra is (sok beteg testvérünk miatt ez nyár előtt aligha lesz lehetséges) és meglátogathatom a kápolnáikat és találkozhatom Önökkel. Három magyar dédszülőm is volt, így csorog az ereimben némi magyar vér – mindenesetre nagyon szeretem ezt az országot és lakóit, és előre örülök a találkozásnak.

Mindenekelőtt a mindenkor szeplőtelen Szűz Mária, szent József, szent István és szent László királyok oltalmába ajánlom az országot, az Egyházat és a magyarországi Szent X. Piusz Papi Testvérületet! Kérem, imádkozzanak értem!

Isten bőséges áldásával,

P. Johannes Regele