33 igazság a korunkról való elmélkedéshez

Carl Heinrich Bloch: A hegyi beszéd

Korunk számtalan tévedésére való tekintettel, melyek összezavarják a lelkeket és bomlasztják a társadalmi életet, a nyilvánossághoz fordulunk, hogy néhány különösen vitatott igazságra világosan rámutassunk.

 1. Egy személyes, örök, mindenható, mindentudó és bölcs Isten létezése értelemmel felismerhető a teremtésből.1

 2. Ez az Isten Jézus Krisztusban kinyilatkoztatta nekünk magát. Ő az Atya és a Fiú és a Szentlélek, egy Isten három személyben. Nincs rajta kívül más isten, sem Allah, sem Buddha, sem a szabadkőművesek világépítője.

 3. A második Isteni személy emberi alakot öltött és hozzánk mindenben hasonlóvá vált kivéve a bűnöket. Jézus Krisztus tehát valóságos Isten és valóságos ember.

 4. Az iszlám tagadja a Legszentebb Szentháromságot és logikusan Isten emberré válását, valamint szintén logikusan Krisztus testvéreiként részesedésünket a Szentháromságos Isten életében és Isten országának öröklését.2

 5. Nem kevésbé veszélyesek más keleti vallások sem a maguk csábító praktikáival, a Zen meditációval és a jógával, szoros rokonságban az antikrisztusi New Age mozgalommal.

 6. Mária, Jézus édesanyja valóságos Istenszülő. Erre a tisztségre való tekintettel Isten Jézus Krisztus érdemei által előre megőrizte őt az áteredő bűn minden szeplőjétől. A Szeplőtelen Fogantatásként, mely magában foglal minden teremtett tisztaságot és szépséget tiszteljük őt.

 7. Az emberi nemre a romlás egy emberpár bűnbeesése által jött. Így tehát az új Ádám mellé egy új Évát kellett rendelni: Jézus Krisztus és az Ő szentséges Édesanyja az ősszülei a Szentlélekben megújult emberiségnek.

 8. Mária szűz volt a szülés előtt, a születéskor, az maradt a szülés után. Csodálatos módon Jézus Krisztus belőle származott, ahogyan a fény áthatol az üvegen a nélkül, hogy azt megsértené, vagy ahogyan az Úr feltámadása után zárt ajtókon keresztül ki- és bement.

 9. A Szent X. Piusz Papi Testvérület feljelentette a svájci német televíziót Godard "Üdvözlégy Mária" c. filmjének 1990. november 28-ai vetítéséért, melyben a Boldogasszonyt szidalmazták és kigúnyolták. Egy nép, mely Istent és az Ő szentjeit káromolja, nem áldást és irgalmat, hanem büntetést érdemel.

 10. Jézus Krisztus a világ egyetlen Megváltója, az univerzális közvetítő Isten és az emberek között, az Új Testamentum egyedüli főpapja, az egyetlen Király és minden dolog egyedüli Ura. Teljes körű uralkodói jogainak feltétel nélküli elismerése az egyén, valamint a társadalom és a népek részéről is alapvető feltétele a tartós békének a szívekben és a világban. Sem a NATO vagy az EU vagy az ENSZ, sem a kiagyalt elrettentő fegyverek nem garantálják ezt a békét, hanem egyedül Szent Pál szavainak megvalósítása: "addig kell neki uralkodnia" (1Kor, 15 25). Isten az Őt elhagyó népeket addig fogja büntetni, míg azok térdre hullva kiáltják: "Tisztelet, Imádás és Dicsőség legyen Neked, Krisztus Király, Megváltó."3

 11. Ha a világbékéért tüntetők valóban a világ békéjének ügyét akarják szolgálni, akkor
  a) keresztény családok, keresztény iskolák és keresztény államok céljai érdekében dolgozzanak,
  b) mindenütt teljes erejükből a Hegyi Beszéd tanításait valósítsák meg és érvényesítsék
  c) naponta a rózsafüzér imádkozása közben Máriát, a béke királynőjét szólítsák meg és
  d) a római Szent Péter téren Oroszország Szűz Mária Szeplőtelen Szívének történő felajánlásáért tüntessenek, a pápa és a püspökök által, miképpen azt a Szűzanya Fatimában kérte.

 12. Krisztus kereszthalálának áldozatával Egyházat alapított, az Ő szeplőtelen menyasszonyát, melyet azért hozott létre, hogy saját megváltói művét, az Atyához való visszatérése után térben és időben folytathassa. Elküldi számára a Szentlelket, mely tanítja, és minden tévedéstől megóvja, megszenteli és vezérli. Rábízza az összes tanítását, törvényét, kegyelmi eszközeit, különösen keresztáldozatát és a hét szentséget, hogy az új szövetség általa alapított papsága ünnepelje és kezelje.

 13. A szentmise, mint a Golgotán történtek vértelen megújítása egy valódi áldozat, nem egy úrvacsora, sőt egyáltalán nem egy farsangi tréfa. A szentáldozásban a feláldozott Krisztust vesszük magunkhoz, aki a szentostyában igazából, valóságosan és lényegileg jelen van.

 14. Az Úr az Ő feltámadását követő estén az adósságokból és bűnökből való lelki feltámadás szentségeként megalapította a szentgyónást. A bűnök megbocsátásának feltétele a személyes megvallás. A közös bűnbánati ájtatosság egy előkészület; nincs szentségi ereje és ezért nem oldoz fel a bűnök alól.

 15. A papi cölibátus az Egyház nélkülözhetetlen értéke. A papnak osztatlan szeretetben kell kapcsolódnia az Úrhoz; szabadnak kell lennie minden emberi kötöttségtől a mennyek országáért; életáldozata valamint a házasságról és a földi szerelemről való lemondása által tanúságot kell tennie Krisztus kegyelmének erejéről, továbbá hűségével a házastársaknak példát kell mutatnia. Ezen kívül a papi cölibátus segít a hívatlanokat Isten szentélyétől távol tartani.

 16. Az Egyház egyszerre isteni és emberi. Egy, szent, katolikus vagy egyetemes, apostoli és a római pápára, mint Krisztus földi helytartójára van építve. A pápa tévedhetetlen, amikor legfőbb pásztorként és tanítóként egy hitbéli vagy erkölcsi tanítást véglegesen eldönt, melyet aztán az egész Egyháznak hinnie kell.

 17. Az Egyház missziós, nem ökumenikus és lényegében csak megtérésük érdekében folytat párbeszédet a rajta kívül álló emberekkel.

 18. Az Egyház Isten országa a földön. A hit és a keresztség, mely eltörli az áteredő bűnt, a Szentlélek templomává és az isteni élet részeseivé tesz minket, általuk válunk tagjává. Benne születünk újjá vízből és Szentlélekből, és válunk Isten igaz gyermekeivé, Krisztus testvéreivé és a mennyei dicsőség örököseivé. A megtérés, a bűnbánat, a Krisztusban való hit és alapításainak elfogadása az üdvözülés feltétele.

 19. Teljes szívünkből szeretjük az Egyházon kívül álló személyeket és imádkozunk értük. E szeretetért azonban ezt kell mondanunk: az Isten-ember által alapított Egyházon kívül egy hit vagy vallás sem vezet az üdvösség útjára. Magukban foglalhatnak részigazságokat, melynek ellenére eltávolítanak Krisztustól vagy a Krisztus alapított Egyháztól.

 20. Az 1986. október 27-ei Assisi találkozó egyedülálló botrány volt és a lelkek félrevezetése.

 21. Senki, abszolút senki nem menekül meg, csak azért, mert természetében egy szeretetre méltó ember. A hit és a kegyelem által menekülhet meg – vagy nem.4

 22. A mennyország szentjei Jézus Krisztus Egyházának beteljesült része; különösen érvényes ez a Boldogságos Szűz Máriára, aki nem csak lélekben, hanem testében is egyszer s mindenkorra megdicsőült és Isten boldogító színelátásában a kegyelmek közvetítőjeként működik közre.

 23. Krisztus az idők végezetével újra eljön, hogy ítélkezzen élők és holtak fölött. Azok, akik Isten egyszülött fiában hittek és életüket parancsai szerint alakították, eljutnak az örök életre; a többieknek az örök kárhozat lesz az osztályrészük.

 24. Az igazság, a hit és az erkölcs teljesen változtathatatlan és objektív, tehát minden ember számára egyformán kötelező; mert Isten mindig ugyanaz, mint ahogy Jézus Krisztus is mindig ugyanaz. És így az emberi természet minden nemzet, kultúra és kor esetében egyforma: az eredendő bűn jellemzi és abszolút módon, kivétel nélkül szüksége van a megváltásra. A szabadság nem tesz igazzá, de az igazság szabaddá tesz.

  Egy ember sem tudja megváltani saját magát; egyedül Jézus Krisztus keresztjében teljesedett be a világ megváltása.

 25. Az azonos emberi természettől eltekintve Isten az embert, mint egyént, és mint a népeket nem egyenlőnek, hanem egyenlőtlennek alkotta. Ez különösen érvényes a férfi és a nő közötti egyenlőtlenségre. Ebből következően a mai emancipáció és feminizmus Isten teremtésének rendje elleni lázadás.

  A természetfeletti emberi rendben is egyenlőtlenség uralkodik: a példabeszédében a szolga öt talentumot kap, egy másik kettőt, egy harmadik csak egyet (Mt 25, 14-30). Egyenlőség csak abban az értelemben van, hogy minden ember a megmeneküléséhez szükséges kegyelmet Istentől megkapja.

  Az Isten országában a hivatalok és a feladatok is eltérőek5: csak egy valaki volt meghívva arra, hogy Istenszülő legyen; csak tizenkettő volt apostolnak kiválasztva; csak férfiakat hív el Isten a papságra. Ahogy a férfiak nem tudnak gyereket szülni, úgy a nők nem lehetnek papok.

 26. Túlzás nélkül elmondható tehát: az emberi nem egyenlőtlensége, alá- és fölérendeltsége, mint minden tekintély Istentől származik, az egyenlősdi az ördögtől.

 27. Az emberi lélek halhatatlan, a testtől való elválása valamint Isten különítélete után vagy a Mennyországban, vagy a tisztulás helyén vagy az örökkétartó kínzás helyén él tovább. A „teljes-halál”-elmélet hitetlen teológusok kitalációja, a lélekvándorlás nem keresztény gondolatiság, mely ellentmondásban áll a teljes evangéliummal.

 28. Az ember szabadsága az igazságra és az erkölcsi jóra rendeltetett. „Lehet-e szörnyűbb halál a lélek számára, mint a tévedés szabadsága?” kérdezi Szent Ágoston.

 29. Az ember tehát nem vethet véget szabad akaratából életének, legyen az bármilyen nagy szenvedéssel és fájdalmakkal teli. A kérésre elkövetett ölés gyilkosság.

 30. Egy megnemszületett gyermek megölése az anyaméhben bűntett, mely égbekiáltó bűn. Ugyanígy kell értékelni az RU 486 abortusztablettát is. A becslések szerinti évente 50 millió ártatlan gyermek halála a világban kihívja Isten haragját.

 31. Nyomatékosan elvetjük az Egyházzal közösségben a házasság felbonthatóságának teóriáját: „Amit tehát Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza.” (Mt 19, 6) Ugyanilyen bűn a házasság előtti vagy a házasságon kívüli együttélés.

 32. A fogamzásgátló eszközök emberellenesek: megakadályozzák Isten áldását, károsítják az egészséget, aláássák a házasságot, szétrombolják a családot. Ugyanilyen erkölcstelen a mesterséges megtermékenyítés és az élet továbbadása céljából való kísérletezés.

 33. Az emberi test a lélektől való szétválása után Krisztus feltámadásának példája szerint nem elégetésre teremtetett. A hamvasztás embertelen és a szabadgondolkodók találták ki, akik ezzel a test feltámadását akarták tagadni.

Hallgassunk Flüei Szent Miklós, avagy Klaus barát, Svájc védőszentjének könyörgő szavaira: „Legyetek állhatatosak atyáitok hitében; mert nagy lázadás tör elő a keresztények között. Akkor majd óvakodjatok, hogy az ördög újításai és ravaszsága ne csapjon be benneteket. Tartsatok össze, maradjatok jámbor ősatyáitok nyomdokain, tartsátok meg és kövessétek tanításaikat. Így majd nem árthatnak nektek a támadások és viharok.

 • 1. „Hiszen az, ami láthatatlan benne, örök ereje és istensége, a világ teremtése óta alkotásai alapján értelemmel felismerhető. Éppen ezért nincs mentség számukra” (Róm 1, 20)
 • 2. Ez az idézet egy egyiptomi iszlám fundamentalista leveléből megvilágítja az Egyház és az iszlám összeegyeztethetetlenségét. „Ti keresztény disznók, akik a Mindenható Istent megsértitek azon állítással, hogy van egy asszonya és egy fia; ti, akik megrágalmazzátok Istent azáltal, hogy három személyként ábrázoljátok, súlyos büntetésetek biztos. … Tudjátok meg, közel és távol, fiatal és idős, pap és szerzetes, hogy tetteitek által halálra és javaitok elvesztésére vagytok kárhoztatva. Véreteket muzulmánok jogosan ontják majd ki és a pénzetek a miénk lesz. Erkölcstelenségeteket és gonosz összeesküvéseteket nem fogjuk tétlenül nézni. Jól tudjuk, hogyan lehet az olyan embereket, mint ti terrorizálni és hogyan lehet nektek, keresztimádóknak véget vetni. (…) Nem fogjátok elkerülni bosszúszomjas kardunkat. (…)”
 • 3. Virágvasárnapi dicsőítés
 • 4. „Bizony, bizony mondom neked; ha valaki nem születik vízből és Szentlélekből, nem mehet be Isten országába.” (Jn 3, 5) „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam.” (Jn 14, 6) „Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül; aki pedig nem hisz, elkárhozik.” (Mk 16, 16) A zsidó hatóságoknak, akik az apostolokat a béna ember Péter általi meggyógyulása miatt kikérdezik, az így válaszol; „Vegyétek hát tudomásul mindnyájan, ti és Izrael egész népe, hogy a mi Urunknak, a Názáreti Jézus Krisztusnak neve által, akit ti keresztre feszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, őáltala áll ez itt előttetek egészségesen. … és nincs üdvösség senki másban, mert más név nem is adatott az embereknek az ég alatt, amelyben üdvözülnünk kell.” (ApCsel 4, 10/12) 
 • 5. Vö. 1Kor, 12, 4-30